Vårt samhällsansvar

Ekonomiska ansvarstagandet 

Detta handlar främst om vårt företags sätt att göra affärer vilket i första hand handlar om att säkerställa att man bedriver verksamheten på ett sätt som gör att den är lönsam. Om företaget inte är lönsamt blir det inte heller långsiktigt och kan därför inte bidra till att förbättra samhället. I andra hand handlar det om den etik företaget säger sig agerar efter och hur detta efterlevs. Det gäller inte bara den egna affärsetiken (intern etik) men också hur man agerar i förhållande mot andra (extern etik) och vilka policys och riktlinjer man kräver att underleverantörerna ska följa. Dessa tre delar kan man läsa mer om under våra värdeord. Detta kan röra sig om rimliga arbetstider (senaste 40 åren har vi jobbat 35 timmars veckor), att dom anställda mår bra på arbetsplatsen (där vi gör en årlig medarbetarenkät) samt att stötta i initiativ som Stafettvasan samt ge friskvårdspeng. Det handlar dock också om våra tjänsteprodukter, dvs. att garantera att vi efterlever dom avtal som vi har gentemot kund men också utifrån dom lagar och regler som vi efterlever i våra roller som revisorer,  redovisningsekonomer samt rådgivare.

Miljömässigt ansvarstagande

Detta handlar om att företaget agerar på ett sätt som är långsiktigt hållbart ur miljösynpunkt, både internt som externt (verksamhetens direkta eller indirekta påverkan på omgivningen). Att vi minimerar utskrifterna i våra skrivare, att vi skickar så lite post som möjligt samt att vi har senaste programvaran för att få våra kunder så digitala som möjligt.

Socialt ansvarstagande

Företagets sociala ansvarstagande kan delas upp i internt och externt socialt ansvarstagande.

Det interna sociala ansvaret handlar om att vi säkerställer att de enskilda anställda har en bra arbetsmiljö ur både fysiska som psykologiska perspektiv. För att åstadkom detta ansvarar företaget för att se till att det finns en hälsosam balans mellan olika kön, åldrar, etnicitet och religioner på arbetsplatsen (ett riktmärke är att blandningen bör spegla blandningen bland befolkningen i övrigt). Ingen grupp får känna sig diskriminerad eller utestängt på något sätt, vilket kan ske om man inte tar hänsyn till att olika personer talar olika språk, har olika seder eller att det förekommer funktionsnedsättning.

Det externa sociala ansvaret innefattar att se till att olika kundgrupper inte heller diskrimineras. Nuförtiden inbegriper det också att bidra till att de samhällen där företaget verkar förbättras på olika sätt. Detta kan manifesteras genom att exempelvis låta sina anställda volontera på arbetstid, där vi exempelvis jobbar med Hemlösa.se

Notera att satsningar på forskning eller att sponsring av en idrottsarena inte räknas som samhällsengagemang så vida det inte i det senare fallet också innebär att flera av de anställda är engagerade i idrottsföreningen på arbetstid. Inom området ryms dock olika typer av donationer till välgörande ändamål. Mer om vilka vi sponsrar kan du läsa under ”Vi sponsrar i dagsläget” där vi varje år ser över vilka organisationer vi stöttar och ska stötta framöver. Är du en organisation i behov av stöd så går det bra att ta kontakt med Cecilia Lallerman Östman på nummer 08-354820.

Vi sponsrar i dagsläget

Sollentuna Badminton 

Sollentuna FC ungdomsverksamhet

Sollentuna HC (en av huvudsponsorerna)

De dövas riksförbund

Momenta – Barnens ljus i mörkret

BOO FF ungdomsverksamhet (F05)

Forskning mot Cystisk Fibros

Hemlösa.se

Giving people – via Baker Tilly Sverige

Vi tar vårt ansvar

Våra värdeord är Trivsel, Engagemang och kvalitet  

Vi är ett företag som vill vara en bra förebild för andra företag, inte bara inom vår bransch, utan generellt. Vi har som en del i vår affärsidé att vara en stark aktör på vår lokala marknad vilket också innebär att vi försöker stödja olika typer av projekt som bidrar vill ökad nytta för hela samhället och inte bara sådant som är direkt kopplat till vår verksamhet.

Vi försöker också bidra till det miljöarbete som hela samhället arbetar med och vi vill bidra med det vi kan göra. Vi har därför satsat på ett scanning system för vår dokumentation som på lite sikt kommer få ned vår pappersförbrukning vilket i sin tur leder till minskad skövling av skogar och minskade utsläpp. Vi genomgår just nu en digital transformation som successivt kommer att leda till minskad pappersförbrukning samt minskat utsläpp.

Vi försöker också stödja grupper som av olika skäl kan vara lite förbisedda i samhället som till exempel handikappade, unga och barn samt personer med invandrarbakgrund eller som lever i utanförskap. Detta sker i olika typer av projekt och stöd med både pengar och egna arbetsinsatser. Vi hoppas och tror att detta arbete också ger våra anställda en stolthet att arbeta på ett företag som har dessa värderingar. Vi hoppas också att framtida anställda anser detta vara viktigt för ett företag att arbeta med och på så sätt kan vi attrahera nya intressanta och duktiga människor att söka sig till vårt företag.

Nu stärks skyddet kring dina personuppgifter

Den 25 maj 2018 träder den lagen i kraft om hur man hanterar personuppgifter på företag – även kallad GDPR.  Den nya Dataskyddsförordningen GDPR, som står för General Data Protection Regulation är en ny förordning som är gemensam för alla länder inom EU/EES. Den ersätter Personuppuppgiftslagen PuL. Tanken med den nya förordningen är att harmonisera och få bort de skillnader som idag finns mellan EU-länderna. Detta innebär att det blir en fördel för företag som agerar på flera marknader inom EU, när man får en och samma lagstiftning att förhålla sig till. En förordning blir automatiskt lag i EU-länder.

Bättre skydd för dig som individ!

Det innebär också ett bättre skydd för varje enskild individ när vi inom EU får en gemensam förordning om hur personuppgifter får behandlas. Den snabba teknikutvecklingen som man inte kunde förutsäga i slutet på 90-talet, då PuL trädde i kraft är något som man tagit hänsyn till i den nya förordningen.

En av nyheterna med nya förordningen är att EU-medborgare nu får rätt att kräva att företag ska ta bort deras personuppgifter efter att man till exempel valt att avsluta sina affärer med ett företag, förutsatt de inte behövs för att företaget ska kunna uppfylla andra lagkrav.

Åtgärder från oss framöver 

Till våra kunder så kommer vi att skicka ut nya uppdragsbrev digitalt, dels för att spara på miljön, dels för att vi ska säkerställa att vi har fått in avtalen från er kunder. Det är viktigt för oss att efterleva den nya lagen som snart träder i kraft och att vi också säkerställer att våra kunder förstår och samtycker kring detta. Utöver det anser vi att det är viktigt att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter.  Vi skyddar den information som du anförtror oss med, samt följer de lagar och regler som finns för att skydda din integritet.